تصنیف قدیمی سوز عاشقی.

تصنیف قدیمی سوز عاشقی.

تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و


تصنیف قدیمی سوز عاشقی . تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و
دانلود این قطعه از اینجا