تصنیف لری بهار از کتاب آوای یادها. سنتور رویا باقرزاده