تصنیف یا مولا از کتاب آوای یادها. سنتور رویا باقرزاده