تصنیف خواب ستاره

تصنیف خواب ستاره

تصنیف قدیمی با صدای حسین رودگر

شماره مجوز4636_1400 و کتابخانه ملی  36257و

تنظیم برای گیتار و سنتور و تار باس و درامز

نوازندگان :

تنبک مجید طریقی

سنتور و تار باس : رویا باقرزاده

گیتار و تنطظیم خط درامز : حسین رودگر

انتشار از موسسه آوای برگریزان